شرایط اعطای نمایندگی

شرایط اولیه جهت اخذ نمایندگی

سابقه فعالیت مناسب : داشتن جواز کسب و فعالیت درحوزه فروش تایر حداقل به مدت 7سال، فروش موثر در انواع تایرها (مانند: رادیال سواری، رادیال باری، راه سازی و صنعتی، تایرهای بایاس تجاری و .....)

خوش نامی و اعتبار : فعالیت در اتحادیه، شرکت تعاونی، خوش نامی در بازار، برخورد مناسب با مشتریان، فعالیت در انجمن ها و سایر فعالیت های اجتماعی .

عملکرد مالی : خوش حسابی، گردش مالی مناسب، توانایی خرید منظم .

داشتن اطلاعات فنی : داشتن اطلاعات فنی در مورد تایر و خودرو، توانایی بررسی عیوب تایر و تشخیص منشاء بروز عیب .     

خرید منظم و طبق برنامه : توانایی تهیه برنامه پیش بینی خرید و خرید از شرکت مطابق برنامه .

مالکیت و موقعیت فروشگاه : مالکیت قطعی فروشگاه، دسترسی مناسب،درمعرض دید یودن،حضور در بازار های اصلی توزیع در منطقه فعالیت، حضور در خیابان اصلی، کف فروشگاه تمیز و ترجیحا سنگ شده .

چیدمان و تبلیغات فروشگاهی : تمیزی و مرتب بودن فروشگاه، چیدمان مناسب تایرها در داخل فروشگاه و پشت ویترین، وجود قفسه بندی مناسب داخل فروشگاه و رعایت تمامی نکات بهداشتی .

وضعیت انبارش : کف انبار تمیز و ترجیحا سنگ، سیمان یا آسفالت، ترجیحا استفاده از انبار مسقف، عدم مجاورت تایرها با انواع مواد نفتی، حلال، اسید، باتری و ...، دارا بودن سیستم و تجهیزات اطفاء حریق و کپسول اتش نشانی، چیدمان مناسب تایرها، جابجایی مناسب تایرها .