مراکر خدمات

ردیف نماینده شهر تلفن نوع فعالیت توضیحات
1 آقای فرزاد ابراهیمی تهران 09126549446 سواری  خدمات پس از فروش
     
2 آقای محمد ایرجیان مشهد 09151158594 سواری  خدمات پس از فروش
     
3 آقای یدالله اجاقی شیراز 09171195097 اتوبوسی و کامیونی

 خدمات پس از فروش

           
4 آقای امیر خبازی تبریز 09141164816 سواری، اتوبوسی، کامیونی   خدمات پس از فروش 
           
5 آقای حمیدرضا شفیعی اصفهان 09133157143 سواری  خدمات پس از فروش